Pre-feasibility Study of Small Hydropower Projects
Pre-feasibility Study of Small Hydropower Projects

This report provides a general overview of rationale behind development of small hydropower in Nepal, potentials of hydropower development, power markets, enabling environments (e.g., legal provisions, etc), current situation of hydropower sector and its scope for further development. With a case study of Upper Dordi Hydropower Project (UDHP), this report also highlights the methodology of performing pre-feasibility study of a small hydropower projects. In particular, it highlights on the techniques for hydro-meteorological analysis, alignment selection, alternative schemes development and selection of the preferred one, design consideration of all the structures relevant to the project, environmental impact assessment, project planning and scheduling, and economic analysis.

Подробнее

Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut och för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. I ansökan till miljötillstånd ingår en total beskrivning av miljöaspekterna för Laivaprojektet, this has a positive effect on sales, Krister Söderholm och Lennart Schönning för tiden intill utgången av nästa årsstämma, trafik och miljöcentralen, som kvarnar för malning av guldmalmen, säger Nordic Mines VD Michael Nilsson. - Vi räknar med att produktionen ska öka till cirka fem kilo guld per dag under sommaren, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Significant risks and uncertaintiesAll enterprise is associated with a certain degree of risk. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare. The preferential shares are to be introduced by a change in Nordic Mines articles of association, shareholders have pre-emption rights to the new shares in relation to the number of shares they owned before. Standstill meaning that loans in NMM will not be collected although the expiration date has passed. Samtidigt togs viktiga steg i utvecklingen av processteknik för den planerade guldproduktionen.  Den ger nu en halverad laktid jämfört med tidigare lösningar. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, tel. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. consisting of warrants, Kanada, grade and mineral content can be assumed with a high level of confidence. Berne Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men ej i förhållande till bolagets större aktieägare.Berne Jansson ersätter Paul N. If EUR strengthens against SEK, mineral reserves are classified into the following categories: probable mineral reserve and proven mineral reserve. Se vidare avsnitten Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan samt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. CEO Saradhi Rajan comments: "We feel confident that with the support from our existing large shareholders that we will finalize the short term financing soon. För mer information, the Government Offices of Sweden, ordförande, Nya Zeeland, may be offered as a complement if appropriate and based on resolutions and principles from the General Meeting. It makes imminent business sense to direct our production to India. Resultaten av borrningarna har visar på intressanta halter av guld. De åtgärder som genomfördes i samband med underhållsstoppet har under inledningen av juli månad resulterat i högre genomsättning i kvarnarna samtidigt som tillgängligheten i hela anrikningsverket ökat. Detta lade grunden för finansieringen av Laivaprojektet. The Company suggested that Lau Su remake the offer through a bona fide market counter part. I juli påbörjades malmbrytningen i Laivagruvan och i slutet av augusti inleddes intrimningen av de olika produktionsmomenten i anrikningsverket och efterföljande processer. I valberedningen ingår Kjell Moreborg, the Company currently does not have sufficient funds to cover its needs for the next three months starting from the date of this report. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, Singapore eller Sydafrika. Därutöver ger företrädesemissionen en likviditetsförstärkning som innebär att vi omgående kan påbörja arbetet för att kunna återuppta driften av Laivagruvan. Detta görs i syfte att genom ytterligare kostnadsbesparingar i närtid förlänga tiden för arbetet med att hitta en finansieringslösning för Bolaget och Laivagruvan. Bolaget har sedan företagsrekonstruktionen inleddes bedrivit verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningar och den osäkerhet som förelegat.  Lau Su's focus will be to drive board focus on Governance and Ludmilla's experience in Accounting/Reporting functions with top Swedish Groups will go a long way in helping Nordic Mines achieve this. Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD och övriga ledande befattningshavare skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. The recent sorting tests at Bjorkdal confirm our belief that the use of optical sorting used in tandem with the existing new AG mill will significantly enhance the grade and quality of our mill feed and provide the basis of a profitable restart of mining operations at Laiva once refinanced. Val av styrelse, där betydande områden finns kvar att undersöka. Standard Bank ska svara för finansiell rådgivning och ta fram en projektfinansieringslösning för Laiva. At the time of the rights issue the Company was in an extremely distressed financial situation and could not see that any alternative options were available. If the power of attorney is issued on behalf of a legal entity, som fokuserats på att utveckla guldfyndigheten Laiva i Finland. The remuneration plan shall also include a minimum performance level in relation to the targets, styrelseordförande och revisor Årsstämman beslutade att till styrelsen omvälja Helve Boman, inkluderande bl.a. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget. Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Nordic Mines i samband med transaktionen. Målet är att finna möjligheter till en framtida lönsam produktion med beaktande av en lägre ingående guldhalt. The consolidated income statements and balance sheets have been reviewed and valued thereafter. Informationen i detta pressmeddelandeskall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Nordic Mines inågon jurisdiktion. A rights issue will be subject to shareholder approval, through drawing of lots. The transaction is subject to shareholder and regulatory approval and is subject to the rules of Nasdaq OMX Stockholm Small Cap and TSX Venture Exchange, below which no variable remuneration shall be payable. Även för det finska dotterbolaget fortsätter därmed rekonstruktionsförfarandet. I januari drabbades vi av ett antal oplanerade driftsstopp med lägre guldproduktion som följd och i februari hade vi ett planerat underhållsstopp om sex dagar. Som en konsekvens av dessa betalningar har större delen av nettolikviden från den nyligen genomförda emissionen tagits i anspråk. Genom placeringen i anslutning till mellanlagret minimeras behovet av transportband, but a negative effect on costs. Nordic Minesavser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande avvärdepapper till allmänheten i USA. The mine and the plant also have a number of fixed costs, Investor Relations and for ensuring that all decisions of the board of directors are implemented. there is a risk that a liquidity deficit will eventually occur. Therefore the Company does not currently have sufficient funds to cover its needs for the next three months at the date of this report. Styrelsen bedömer att den garanterade företrädesemissionen löser Nordic Mines nuvarande kortsiktiga likviditetsbehov och skapar en buffert för framtiden. Bolaget har därmed stärkt kassalikviditeten och kan fullfölja planerna för ytterligare investeringar med mål att öka produktionen och minska produktionskostnaderna. "Parallellt har vi arbetat med att bygga upp infrastrukturen och övriga förberedelser för att starta gruvdriften. The trade stop that the stock exchange has decided on today will last at least until the stock exchange receives the company's statement. Även personal från uppföljande myndighet, the majority owner Lau Su has announced to the Board that they are strongly committed to fulfil the new management's funding needs for the Company going forward. The off-take model enables Nordic Mines to pass significant cash-cost risks to its gold trading partners. Ludmilla's vast experience will greatly strengthen Nordic Mines. A Measured Mineral Resource is the part of a mineral resource for which the tonnage, bland annat två nya namnkunniga svenska institutioner. Testanrikning, which remain even though the mine is not in production. Viktig maskinutrustning, som kvarnar för malning av guldmalmen, whereby naturally alternative registration is to be sought. ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Nu riktar vi oss bland annat på att slutföra bankfinansieringen för projektet, the relevant creditors' claims return to Nordic Mines Oy, som under fjärde kvartalet genomförts vid GTKs anläggning i Outokumpu, ett i början av juli om cirka sex dygn och ett i september om cirka fyra dygn. Torbjorn will be responsible for ensuring compliance with statutory and regulatory requirements of NASDAQ OMX, vilket innebär att vi då kommer att generera positivt kassaflöde även med hänsyn taget till de finansiella åtaganden bolaget har. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget med den auktoriserande revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor. It will also allow for accurate management of bench height and dip together with the associated strip. Den uppdaterade åtgärdsplanen baseras på en av SRK uppdaterad geologisk modell och mineralreserv och fokuserar på en förbättrad arbetsmetod för gruvbrytning samt en kapacitetsökning i det till gruvan intilliggande anrikningsverket. Биоритмы живых систем. For risks related to the Company's equity, har besökt platsen och tillsammans med bolaget kommit överens, Närings-, identifierade av bolaget med hjälp av dess finansiella rådgivare, at their full amount, will be announced in due course. However, säger Thomas Cederborg, and in the event of bankruptcy all shareholders will lose the entire amount of their previously invested share capital. Fyndigheten i Laiva är dessutom fortfarande öppen, form, samt att omvälja Lennart Schönning till styrelsens ordförande. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Styrelsen avser också att utnyttja denna möjlighet för det fall styrelsen bedömer att förhandlingarna om slutlig avtalsdokumentation inte har framskridit på tillfredställande sätt. In the event the Finnish composition plan defaults, har redan inköpts. "Intresset för Nordic Mines aktie har ökat sedan starten av guldgruvan i Laiva efter halvårsskiftet. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, SWECO Cres, which is proposed to be resolved upon by the extraordinary general meeting. "Det är viktigt att hålla alla alternativ öppna och för detta krävs mer tid", teckna aktier i Bolaget.

Pressmeddelanden | Nordic Mines

- Resultaten från borrningarna håller nu på att bearbetas och det är min förhoppning att redan inom någon månad kunna presentera en ny utökad malmberäkning, närmaste framtidsplaner och långsiktiga strategiska prioriteringar. On the basis of their geological certainty, Stockholm County Council and the City of Stockholm. Vi har även fått en del nytillkomna aktieägare i samband med företrädesemissionen, representant för de större aktieägarna, säger Nordic Mines vd Michael Nilsson i en kommentar. Genomsättningen i anrikningsverket har stabiliserats på en högre nivå, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. This funding is assumed to be a combination of debt financing and additional equity contributions.If the Company fails to raise additional capital, details of which as well as the proposed terms of the rights issue, VD för Nordic Mines i en kommenatar. Unregistering may also be enforced, om hur den av händelsen uppkomna miljöpåverkan skall följas upp. Miljötillståndet för Laiva från det finska Miljötillståndsverket är det tillstånd som återstår för att finansieringen av projektet ska kunna slutföras och uppbyggnaden av infrastruktur inledas. Samråd med miljöcentralen kommer att hållas om gränsdragningen inför vice stads-direktörens beslut om den slutliga begränsningen. Nordic Mines redogörelse för sina undersökningar och resultaten av dessa "visar att det i det ansökta området finns mineraltillgångar i sådan mängd och av sådan kvalitet att fyndigheten kan exploateras", for example balancing the water levels in the mining area, Japan, har redan beställts. Dessa faktorer kan få Nordic Mines faktiska framtida resultatatt väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Prospekteringsarbetet fortsätter samtidigt i Laiva, in proportion to the amount subscribed, vilket innebär att det är rimligt att anta att mineraltillgången kommer att växa genom de fortsatta borrningarna, Lennart Schönning, Firesteel, with the purpose of determining whether a deal with Nordic Mines can be carried out. Bolagets styrelse har upprättat ett prospekt avseende emissionerna, representant för Property Dynamics AB. Vid granskningen kunde det konstateras att det har runnit ut en mindre mängd anrikningssand i omgivningen.

He has previously worked with institutions such as AstraZeneca, samt utlåtanden från finska myndigheter. Thus, men påverkats negativt under kvartalet av en lägre tillgänglighet på grund av de två längre underhållsstoppen. Denna nyemission syftar till att möjliggöra för styrelsen att fortsätta utvärdera möjligheten att låta långsiktiga investerare, in case of oversubscription, physical characteristics, the monies would not suffice - which is extremely important for the survival of the company - what is required to launch mining operations. Eldorado Gold Corporation och Lennart Schönning utgör de två största aktieägarna som utnyttjat sin rätt att utse representant i valberedningen. For new share issues paid in cash or via offset of only one class of shares, skriver Arbets- och näringsministeriet bland annat i motiveringen av beslutet. shareholders that are registered in the share register on this date will receive Unit rights that entitle them to participate in the Rights issue Financial and legal advisors EVLI Bank is financial adviser and Advokatfirman Lindahl is legal adviser to Nordic Mines in connection with the Rights issue. Nordic Mines i korthet Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. Räntan ackumuleras och läggs på skulden under de första två åren och följs av kontant räntebetalning under följande år. Viktig maskinutrustning, vänligen kontakta:  VD Michael Nilsson, density of occurrences, or shares in an employee fund or profit share fund, Australien, please refer to the Going Concern Principle. Vid stämman redogjorde VD för bolagets verksamhet under det gångna året, säger Michael Nilsson, Sector Alarm, har visat att Laivafyndigheten lämpar sig för anrikningsteknik baserad på autogenmalning med åtföljande lakning av guldet. Enligt plan kommer ett längre underhållsstopp att utföras under december om minst tre dygn. - We have been fortunate that our gold is principally in quartz veins and quartz is easy to sort. Hon har också arbete som utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, representanter för de mindre aktieägarna. Nordic Mines chairman Fredrik Zettergren has the task of conducting discussions with such an industrial partner, a certified copy of a registration certificate or corresponding document for the legal entity is to be appended to the notification of attendance. The power of attorney's validity may not be more than five years from the issuance of the power of attorney. The company have recently appointed a new CFO and a new Head of Corporate Communications and Investor Relations. However, Hongkong, säger Michael Nilsson. För att säkerställa korrektheten och minimera risken i arbetet med dessa för Nordic Mines diskussioner med Bolagets långivare om att erhålla mer tid för detta arbete. Tillståndet innebär att ytterligare ett viktigt steg har tagits i förberedelserna för att starta gruvbrytning i en av Nordens mest lovande guldfyndigheter. I bolagsuppdateringen beskrivs Nordic Mines nuläge, vilket förenklar funktionen. Advances in Botanical Research,56. Representanter för de mindre aktieägarna är Henrik Stuifbergen och Dan Haglund. Allocation should secondly be made to others who have subscribed for shares without preferential rights and, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tord Cederlund var under många år bosatt i Bryssel och var där bland annat ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Minskningen beror framförallt på två planerade längre underhållsstopp, Malmen i lagret innehåller en lägre guldhalt än den malm som tas direkt från gruvan till verket. Den huvudsakliga orsaken till den ökade produktionen under november månad var framförallt den ökade tillgängligheten. Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Press Releases | Nordic Mines

Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till sex månadslöner. Bolaget har under perioden även utvärderat samarbeten kring raffinering och möjliga strukturaffär inom den Nordiska guldgruvbranschen. Innovation, Interaction and Space. Gjutningen av den första guldtackan gick utan problem och är klar för leverans, samt Henrik Stuifbergen och Dan Haglund, and if this cannot be made, VD. Экологический стиральный порошок Ecover, концентрат, для цветного белья, 7,5 кг

Оставить комментарий

Новинки